• kompaniýasy

Biz hakda

hakda

JCT HALKARA Ç LKLENDIRILEN

(JCT hökmünde gysgaltma)

Gabat gelýän toner kartrijiniň köp görnüşini dizaýn edýän, öndürýän we satýan öndüriji.Zawodymyz Zhongshan şäherinde ýerleşýär.JCT 4000m³ meýdany öz içine alýar, gaty güýçli tehniki topar bilen, in engineeringener müdirimiziň göçüriji önümlerde 12 ýyldan gowrak tejribesi bar.Zawodymyzyň aýlyk kuwwaty 200,000 gabat gelýän toner patronlarydyr.

JCT "Ilki bilen hil we müşderi" iş maksadyna eýerýär.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, durnukly ýokary akymly üpjün edijileriň we dünýäde 100-den gowrak işewür hyzmatdaşlaryň esasy artykmaçlygy bar.Bar bolan önümleriň durnukly ösüşini üpjün etmegiň esasynda, kompaniýa içerki we müşderiler üçin dürli görnüşli saýlawlary üpjün etmek üçin täze önümleri gözlemäge we ösdürmäge borçlanýar.

wusnd (1)

JCT, kyocera, Konica Minolta, Canon, Xerox, Ricoh, Toshiba, Utax, HP, Espon we beýleki markalary öz içine alýan 1000-den gowrak gabat gelýän model öndürýär.Önümler ISO14001, ISO9001, STMC, MSDS, PONY TESTING, ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýär.Productshli önümler eltilmezden ozal berk synagdan geçirilýär we müşderilerimize hödürleýän önümlerimiziň iň gowy hilini üpjün edýän ähli önümçilik prosesinde hil gözegçiligi amala aşyrylýar.

wusnd (2)

Kompaniýa, "şäheri binýat hökmünde kabul etmek we hakykata esaslanyp öňe gitmek" ýörelgesine eýerýär, müşderiniň talaplaryny ýol görkeziji hökmünde alyp barmak we durnukly ösüş gözlemek üçin iş ýörelgesi.Kompaniýanyň berk ykdysady binýady bar, ajaýyp adam resurslaryna bil baglaýar we bazarda belli bir täsire eýe bolan başarnykly we bitewi iş toparyna eýe.Işewürligiň gowy bolmagyndan soň masştab giňelýär we güýç artýar.

Biz R&D, gaýtadan işlemek we söwdany birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümlerimiz köp ugurlaryň isleglerini kanagatlandyrýan tygşytly önümlere gönükdirilýär.Maslahatlaşmak üçin täze we köne müşderilere hoş geldiňiz!

Önümler ISO14001, ISO9001, STMC, MSDS, PONY TESTING, ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýär.Gözleg we önümçilik üçin netijeli ulgam gurduk. Biz bir gezeklik OEM & ODM hyzmatlaryny dizaýn etmekden başlap, 7 iş gününe çenli önümçilik wagty we 25-30 iş güni köpçülikleýin önümçilik wagty bilen üpjün edýäris.

JCT "Ilki bilen hil we müşderi" iş maksadyna eýerýär.Çig malymyzyň köpüsi Koreýadaky we Japanaponiýadaky çeşme üpjün edijilerden getirilýär. Önümlerimiziň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy siziň işiňiziň ösmegine kömek eder diýip hasaplaýarys.

sds