• kompaniýasy

Sorag-jogap

1-nji sorag: JCT tarapyndan öndürilen önümler haýsylar?

A1: JCT gabat gelýän toner kartrijini öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.Önümler göçüriji we printer toner kartrijinde, deprek bölüminde, toner poroşokynda, syýa kartrijinde we beýleki ätiýaçlyk şaýlarynda we ş.m.

2-nji sorag: Müşderiler üçin OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?Öz marka gaplamalarymyz bolup bilermi?Nädip?

A2: Hawa, oem hyzmatyny berip bileris.Customörite gaplama talaplaryňyzy kanagatlandyryp biljek dizaýnerimiz bar, diňe pikirleriňizi bize habar bermeli.Häzir biziň bilen habarlaşmak üçin şu ýere basyň

3-nji sorag: Sargyt goýýan nusgalary satyn alyp bilerinmi?

A3: Hawa. Müşderilere köp mukdarda haryt satyn almazdan ozal hilini barlamak üçin nusgalary satyn almagy goldaýarys.Häzir biziň bilen habarlaşmak üçin şu ýere basyň.

4-nji sorag: Başlangyç wagtyňyz näçe?

A4: Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Adatça harytlary az mukdarda 1-7 iş gününiň içinde we köp mukdarda 25-30 iş gününiň içinde iberip bileris.

5-nji sorag: Harytlary nädip eltýärsiňiz?

A5: JCT EXW, FOB, DDU söwda şertlerini goldaýar.Hytaýda agent ekspeditoryňyz ýok bolsa, ýük ekspeditoryny tapmaga kömek edip bileris.Harytlary deňiz / howa / gury ýer / ekspress arkaly size ýetirip bileris.

6-njy sorag: Kartrijleriňiz asyl nusgasyna meňzeýärmi?

A6: Gabat gelýän patronlar amatly bahalary we asyl nusgalary bilen meňzeş çap edilmegi bilen tanalýar. Önümlerimiziň hemmesi hil kepillendirilip bilinjek ýokary hilli toner tozy ulanýarlar.

7-nji sorag: Kartrijleriňiz gabat gelýärmi ýa-da gaýtadan öndürilenmi?

A7: Gabat gelýän we täzeden öndürilenleri hödürleýäris.

8-nji sorag: Näsaz önümlere nähili çemeleşmeli?

A8: Satuwdan soň professional toparymyz bar.Harytlarda kemçilikli önümler bar bolsa, derrew müşderi hyzmatyna suratlar ýa-da wideo iberiň.Tassyklandan soň, kemçilikli harytlary 1: 1 gatnaşygy bilen çalşyp bolýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?