• kompaniýasy

Önümler

Konika Minolta Bizhub C750i üçin TN715 Toner Kartrij ACP8130 ACP8430 ACP8330 ACP8230

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli Konica Minolta TN715 Reňk gabat gelýän toner kartrij

Japanaponiýany ýokary hilli toner tozy bilen dolduryň

Ibermezden ozal 100% maşyn synagy

Hususylaşdyrma goldawy

Bizhub C750I maşynynyň toner kartrijine gaty ýokary hilli talaplary bar.Iň oňat çap effektine ýetmek üçin, toner kartrijini doldurmak üçin OEM toner tozy ulanýarys.Barlagdan we synagdan soň bu TN715 toner OEM patrony ýaly işleýär.Toner kartrijimiz, şol bir çap hilini we öndürijiligini has arzan bahadan alyp, puluňyzdan has köp peýdalanyp biljekdigiňizi üpjün etmek üçin ussat we dizaýn!

TN715 Gara toner (45,000 sahypa hasyl)

TN715 Cyan Toner (45,000 sahypa hasyl)

TN715 Magenta Toner (45,000 sahypa hasyl)

TN715 Sary toner (45,000 sahypa hasyl)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi Gabat gelýän toner kartrij
Gabat gelýän model Konika Minolta
Marka ady Omörite / bitarap
Model belgisi TN715
Reňk BK CMY
ÇIP TN715 çip goýdy
Ulanmak üçin Konica Minolta Bizhub C750i
Sahypanyň peýdasy Bk : 45,000 (A4, 5%), Reňk : 45,000 (A4, 5%)
Gaplamak Bitarap gaplama gutusy (Hususylaşdyrma goldawy)
Töleg usuly T / T bank geçirmesi, Western Union

Gabat gelýän printerler

Konica Minolta Bizhub C750i üçin

100% kanagatlandyrmagyň kepilligi

● Gabat gelýän önümler, ISO9001 / 14001 kepillendirilen zawodlarda ýokary hilli we gaýtadan işlenen komponentler bilen öndürilýär

● Gabat gelýän önümleriň 12 aýlyk öndürijilik kepilligi bar

● Hakyky / OEM Önümleriniň bir ýyl öndürijiniň kepilligi bar

Kartrijler bilen patronlaryň arasyndaky gatnaşyk

Poroşok kartrij lazer printeriniň möhüm bölegidir.Häzirki printeriň sarp edilýän materiallaryny (gabat gelýän sarp ediş materiallaryny) adatça üç kategoriýa bölmek bolar: lenta, syýa reaktiw we lazer.

Tonerli kartrij üçin aşakdaky bölekler çalt sarp edilýär we OPC DRUM, Toner, Magnetic Roller (gysgaça MR), Primary Charge Roller (gysgaça PCR), Wiper Blade (WB gysga) ýaly çalyşmak ýa-da ýygy-ýygydan doldurmak gerek. ) we Doctor Blade (gysgaça DB).Bular adatça alty sarp edilýän bölek, adatça alty sarp edilýän bölek diýilýär.

Lazer printeriniň toner kartriji toner kartrijine we toner kartrijine bölünýär.

Kartrijiň bölüniş görnüşi: kartrij deprek çarçuwasyndan bölünýär.Kartrij toner saklamak üçin ulanylýar.Toner kartrijini çalyşmak üçin kartrijini çalyşyň.

Toner kartrij, integrirlenen toner kartrijidir.Kartrij eýesi we toner kartrij bilelikde.Toner goşmak üçin nurbat gapagyny aýyrmaly.

Lenovo Panasonic dogan, deprek tozy bölünişiginiň wekili

Bir wekili HP Samsung Xerox

01
02
03

Inkjet printer kartrijleriniň ulanylyşy barada bellikler

1. Syýa kartrij, gün şöhlesinden, güýçli ýagtylykdan we ýylylyk çeşmelerinden gaça durup, otag temperaturasynda saklanar.

2. Çap etmek prosesi, ekranyň çyrasyndan çykýan syýa ýalpyldawap başlaýar, bu syýa gutarýar, bu wagt ekranyň çyrasy ýanýança, çap etmegi bes edýänçä, yzly-yzyna birnäçe sahypany çap edip biler. soň derrew syýa kartrijini üýtgetmeli.

3. Kartrijini açanyňyzdan soň ulanyň (howanyň inkjet portuna girmeginiň öňüni alyň).

4. Täze kartrij öz-özüni barlamak nagşy talaplara laýyk gelýänçä, çap kellesini 2-3 gezek arassalaň (sebäbi kartrij önümçilik döwründe vakuum edilse-de, kämahal howa az bolýar) uzak aralyga daşalanda az mukdarda howanyň syýa rozetkasyna çykmagyna sebäp bolup bilýän gubka, çap etmegine täsir edip biler).

5. Kartrijiň hiline we metbugatyň saýlanylmagyna, asyl suratyň aýdyňlygyna, çap edilende çykyş çözgüdine goşmaça, çap etmegiň hiline täsir edýän köp faktor bar, hiline dogry baha bermek üçin ulanyjy printeri azalýar.

6. Çap etmek üçin bolmasa-da, printer ýygy-ýygydan ulanylmaly, şeýle hem printeriň hepdede azyndan bir gezek açylmagyny üpjün etmeli.Çap etmän uzak wagtlap bolan ýagdaýynda, çap edip başlamazdan ozal burnuňy anyklamak üçin arassalanmaly.

7. Her gezek syýa goşanyňyzda, gaty doly goşmazlyga hem üns bermelidiris, (syýa kartrijini öz içine alýan çarçuwa, takmynan 3-5ml), gaty doly burun syýa çykarar, çap edilmez;Şeýle hem, syýa kartrijiň metal aragatnaşyk nokatlaryna girip bilmejekdigine üns beriň, bu enjamyň kartrijini tanap bilmezligine ýa-da patrony ýakyp bilmezligine ýa-da enjamy ýakmagyna sebäp bolar.

8. Kartriji çalyşmak islemeseňiz, adatça kartrijiň gorag klipini açmaň, ýogsam kartrij işlemän biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň