• kompaniýasy

Önümler

Konica Minolta Bizhub 758 808 üçin TN812 Gara toner kartrij A8H5050 A8H5030

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli Konica Minolta TN812 Gara toner kartrij

Qualityokary hilli toner tozy bilen dolduryň

Enjamy zaýalamaz

Iberilmezden ozal 100% maşyn synagy

Hususylaşdyrma goldawy

Competitiveokary bäsdeşlik bahasy we gowy çap hili, bu önüm köp müşderiniň ynamyny gazandy.Barlagdan we synagdan soň, bu TN812 gabat gelýän toner OEM patrony ýaly işleýär.Toner kartrijimiz, şol bir çap hilini we öndürijiligini has arzan bahadan alyp, puluňyzdan has köp peýdalanyp biljekdigiňizi üpjün etmek üçin ussat we dizaýn!

TN812 Gara toner (40,800 hasyl)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi Gabat gelýän toner kartrij
Gabat gelýän model Konika Minolta
Marka ady Omörite / bitarap
Model belgisi TN812
Reňk Diňe BK
ÇIP TN-812 çip saldy
Ulanmak üçin Konica Minolta Bizhub C3350i C4050i
Sahypanyň peýdasy Bk : 40,800 (A4, 5%)
Gaplamak Bitarap gaplama gutusy (Hususylaşdyrma goldawy)
Töleg usuly T / T bank geçirmesi, Western Union

Gabat gelýän printerler

Konica Minolta Bizhub 758 üçin

Konica Minolta Bizhub 808 üçin

100% kanagatlandyrmagyň kepilligi

● Gabat gelýän önümler, ISO9001 / 14001 kepillendirilen zawodlarda ýokary hilli we gaýtadan işlenen komponentler bilen öndürilýär

● Gabat gelýän önümleriň 12 aýlyk öndürijilik kepilligi bar

● Hakyky / OEM Önümleriniň bir ýyl öndürijiniň kepilligi bar

Toner kartrijiniň esasy tanyşdyrylyşy

1. Fotosensiw deprek: Fotosensiw deprek integral toner kartrijiniň ýüregidir.Beýleki ähli komponentler fotosensiw deprek töwereginde paýlanýar we deprek töwereginde dürli rol oýnaýar.Surata almak prosesinde fotoreptor deprek lazer bilen zarýadlanýar we şöhlelenýär we görünýän toner şekilini hasam emele getirmek üçin üstünde elektrostatik gizlin şekil emele gelýär.

Toner kartrij näme?

2. Magnit rolik: şekiliň dykyzlygyna iň uly täsir edýän komponentleriň biri bolan ösýän rolik.Toneri tonerden sorup, toner bilen zarýad almak üçin toner bilen sürtmek jogapkärdir.Zarýad berlen toner, magnit rolikdäki ösüş naprýa .eniýesi sebäpli "bökýär".

3. Poroşok gyryjy: magnit çybygyň aşagyna oturdylan tozan gyryjy, magnit rolikde ýerleşdirilen uglerod tozy gatlagynyň galyňlygyna gözegçilik etmek we sürtülme arkaly kömekçi uglerod tozy zarýad bermek üçin jogapkärdir.

4. Poroşok gap: poroşok gutusy diýlip atlandyrylýan toner saklamak üçin ammar.Käbir poroşok siloslarynda toneriň rahat üpjün edilmegi üçin agitatorlar bar.

5. Galyndy poroşok ammary: galyndy tozy saklanýan ammar.Fotoreptor deprekiniň üstünde emele gelen toner şekili 100% çap gurşawyna geçirilip bilinmez we bir bölegi fotoreptor deprekiniň üstünde galar.Indiki şekil emele gelmezden ozal, arassalaýjy gyryjy bilen gyrylar we galyndy poroşok gabynda ýygnalar.

Toner kartrij näme?

6. Arassalaýjy gyryjy: Surat geçirilenden soň surat deprekindäki galyndy tonerini aýyrmak jogapkärdir.

7. Geçiriji çybyk: uglerodyň syzmagyny duýmak üçin C3900A / C4092A ýaly käbir patronlaryň poroşok gabynyň rozetkasynda uglerod tozy duýgur çybygy bar.Toner ýeterlik bolmasa we magnit rolik bilen geçiriji çybygyň arasynda boşluk bar bolsa, enjam toneriň ulanylandygyny we TONERLOW signalynyň peýda boljakdygyny görkezer.

8. Zarýad beriji rolik: fotoreptor deprekini zarýadlaň we boşadyň.

01
02
03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň