• kompaniýasy

Önümler

TN328 Reňk toner kartrij, Konica Minolta Bizhub C250i C300i C360i 7130i üçin gabat gelýär

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli Konica Minolta TN328 Reňk gabat gelýän toner kartrij

Japanaponiýany ýokary hilli toner tozy bilen dolduryň

Iberilmezden ozal 100% maşyn synagy

Hususylaşdyrma goldawy

Barlagdan we synagdan soň, bu TN328 gabat gelýän toner OEM kartriji ýaly işleýär.Toner kartrijimiz, şol bir çap hilini we öndürijiligini has arzan bahadan alyp, puluňyzdan has köp peýdalanyp biljekdigiňizi üpjün etmek üçin ussat we dizaýn!

TN328 Gara toner (27,000 sahypa hasyl)

TN328 Cyan Toner (25,000 sahypa hasyl)

TN328 Magenta Toner (25,000 sahypa hasyl)

TN328 Sary toner (25,000 sahypa hasyl)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi Gabat gelýän toner kartrij
Gabat gelýän model Konika Minolta
Marka ady Omörite / bitarap
Model belgisi TN328
Reňk BK CMY
ÇIP TN328 çip goýdy
Ulanmak üçin Konica Minolta Bizhub C250i C350i C360i C7130i
Sahypanyň peýdasy Bk : 27,000 (A4, 5%), Reňk : 25,000 (A4, 5%)
Gaplamak Bitarap gaplama gutusy (Hususylaşdyrma goldawy)
Töleg usuly T / T bank geçirmesi, Western Union

Gabat gelýän printerler

Konica Minolta Bizhub C250i üçin

Konica Minolta Bizhub C350i üçin

Konica Minolta Bizhub C360i üçin

Konica Minolta Bizhub C7130i üçin

Näme üçin JCT saýlamaly?

Syýa kartrij gaty gymmat (burnundan başga).Köp adamlar çykdajylary azaltmak üçin syýa kartrijiniň hyzmat möhletini dürli usullar bilen uzaltmak isleýärler.Syýa kartrijiniň ömrüni uzaltmagyň iki usuly bar.

Sealňyş syýa çalyşmagy

Käbir printerler syýa sarp edilişini syýa kartrijindäki syýa kesgitlemek bilen däl-de, eýsem nyşanlaryň umumy sanyny hasaplamak arkaly ölçär.Howpsuzlyk üçin syýa kartrijindäki syýa, bu "hasaplaýjynyň" bahalandyrylan syýa sarp edişinden has köp."Galp syýa üýtgetmek" usulyny ulanyp, "hasaplaýjyny" nola öwrüp bileris, asyl syýa kartrijiniň içinde syýa bar bolsa, çap etmek üçin ulanylyp bilner.

Mysal üçin epson reňk seriýasy inkjet printerini alyň

Operationörite iş usuly şeýleräk: Printerdäki “syýa çykaryjy görkeziji” ýakylanda, printer panelindäki “syýa üýtgetmek düwmesine” basyň, syýa kartrijiniň eýesi awtomatiki usulda syýa çalşygy ýagdaýyna geçer we gapagyny ýapar. syýa kartrij eýesi, ýöne syýa kartrijini çykarmaň, soňra syýa kartrijiniň gapagyny ýapyň, printer panelindäki syýa üýtgetmek düwmesini basyň, printer syýa doldurmak işini ýerine ýetirer we syýa doldurylandan soň tamamlanandan soň, printeriň iş interfeýsindäki syýa derejesiniň görkeziji setiriniň ýene doludygyny görersiňiz.Indi syrylan syýa kartrijini ýene ulanyp bilersiňiz."Falsealňyş syýa üýtgäninden" soň, syýa kartrijindäki syýa doly sarp edilip bilner, bu asyl çap göwrümini azyndan 50% ýokarlandyryp biler.

"Falsealan syýa üýtgemeginden" soň ýüze çykýan mesele, syýa kartrijindäki syýa hakykatdanam tükenende, syýa kartrijini adaty usul bilen çalşyp bolmaz.Şeýle-de bolsa, Arassalamak düwmesine basyp bilersiňiz.Syýa kartrij tekjesi syýa kartrijiniň çalşylýan ýerine geçende, printeriň elektrik üpjünçiligini zor bilen öçürip bilersiňiz.Soňra syýa kartrij tekjesiniň gapagyny galdyryp, adaty syýa çalşyşy ýaly syýa bolmadyk syýa kartrijini aýryp bilersiňiz.Bu wagt täze syýa kartrijini salmaň we printeriň güýjüni täzeden açyň.Bu wagt printer syýa ýokdugyna göz ýetirýär we "syýa çykarmak görkezijisi" ýakylýar.Ondan soň, adaty usul boýunça syýa üýtgedip bilersiňiz.

Epsonyň görkezmesine görä, syýa kartrij aýrylandan soň ulanylyp bilinmez.Munuň sebäbi, syýa kartrijiniň ýörite gurluşy, syýa kartrijiniň ortasyndan aýrylsa, burun turbasyna girmegine sebäp bolup biler, bu bolsa çap wagtynda simiň kesilmegine sebäp bolup biler.Mundan başga-da, döwülen sim howa çykmazdan ozal birnäçe gezek arassalanmalydyr, bu bolsa köp syýa sarp eder.Şonuň üçin bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öňüni almak we ulanyjy muny başaryp bilmezligi üçin epson, syýa kartrijini aýrylandan soň ulanyp bolmajakdygyny ulanyja duýduryş berýär.Elbetde, bu usulyň käbir printerlere täsiri ideal däl.

01
02
03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň